top of page

Begrepp

Am Yisrael Chai

Am Yisrael Chai (Hebreiska för "Israels folk lever" )är en judisk folksång som uttrycker solidaritet med det judiska folket och som en bekräftelse på det judiska folkets fortlevnad. 


Källa:

https://en.wikipedia.org/wiki/Am_Yisrael_Chai

Antisemitism

Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.


Källa:

https://www.holocaustremembrance.com/sv/resources/working-definitions-charters/internationella-alliansens-hagkomst-av-forintelsen-icke

Antisionism (anti-zionism)

Sionism är tron på att det judiska folket har rätt till självbestämmande i sitt forna hemland vilket har varit en central grundsats inom judendomen i tusentals år. Sionismen har sina rötter i det judiska folkets 3 000 år långa koppling till  Israel, inklusive ungefär 1 000 år av självständiga judiska samhällen i området. Kopplingen till landet har alltid stått i centrum för judisk religion och kultur. Den moderna sionismen slog rot i slutet av 1800-talet när judar i diasporan mötte en växande antisemitism.


Förklaring:

Precis som alla andra befolkningsgrupper har det judiska folket rätt till självbestämmande. Inte minst mot bakgrund av det judiska folkets historia av förföljelse. Israels existens garanterar att judar håller sin framtid i egna händer och har en säker tillflyktsort. Begreppet antisionism syftar på dagens motstånd mot sionismen eller, enkelt uttryckt, förnekandet av det judiska folkets rätt till självbestämmande i sina förfäders hemland.


Antisionism kan utrycka sig i hot om att förinta staten Israel eller befria den från dess judiska karaktär, ogrundade och illvilliga påståenden om den judiska statens och dess judiska invånares. Här ingår även att bedöma Israels agerande med annan måtstock än andra medlemsländer i det internationalla samfundet, till exempel vad gäller landets respons mot hot och attacker utifrån. 


Idag är antisionismen ofta  kopplad till den israelisk-palestinska konflikten. Antisionister hävdar att den israeliska regeringens ågärder för att försvara sina medborgare inte står i proportion till de hot landet utsätts för. Samtidigt rättfärdigas palestinskt våld som legitimt motstånd. Ingen annan medlem av det internationella samfundet skulle förväntas lägga ner sina vapen inför attacker från militanta grupper och ensam-agerande terrorister.


Opposition mot dessa säkerhetsåtgärder delegitimerar det judiska nationella projektet och minskar förutsättningarna till en framgångsrik tvåstatslösning, vilket skulle ge palestinierna en egen stat. 


Antisemiter hävdar ofta att deras hetsiga kommentarer är legitim kritik av den israeliska regeringens politik. De säger sig inte ha några problem med judar,  utan de vänder sig just mot sionister. Termen används i dessa fall som ett samlingsnamn för alla som stödjer  den judiska statens existens, och samtliga dessa personer utmålas också som antagonister. En sådan generalisering karaktäriserar i själva verket majoriteten av det globala judiska samfundet. 


En vanlig taktik som används för att fördöma Israel och diasporans stöd till landet är att minimera eller helt förneka all historisk judisk koppling till landet. Här ingår spridning av felaktig information, där man ignorerar arkeologiska bevis och förnekar att judarna är infödda i landet Israel. Detta för att väcka misstro och illvilja bland den bredare befolkningen.


Den israeliska regeringen kan inte vara undantagen från kritik, det hör till demokratin att en regering kan kritiseras. Men de som kritiserar just ledarna för världens enda judiska stat kräver ofta att just de ska leva upp till mer och annat än andra länder. Detta vidmakthåller en unik typ av hat som påverkar judiska samhällen runt om i världen. 


Om du frågar israeliska judar eller judar i diasporan vad de tycker om det senaste beslutet som fattats av den israeliska regeringen kommer du att få olika svar. Många kommer att vara kritiska. Men det som de flesta, om inte alla, kommer att vara överens om är att Israel måste finnas kvar som hem och tillflyktsort för det judiska folket.


Källa:

https://www.worldjewishcongress.org/en/anti-zionismApartheid

Begreppet "apartheid" är afrikaans och betyder "åtskildhet". Det används specifikt för det system med rassegregering som rådde i Sydafrika mellan 1948 och 1994. I Romstadgan avses apartheidbrottet som "omänskliga gärningar [...] vilka begås i förbindelse med en institutionaliserad ordning av systematiskt förtryck och dominans av en rasgrupp över en eller flera andra rasgrupper, och vilka begås med avsikt att vidmakthålla denna ordning."


Förklaring:

När Israel kallas en apartheidstat görs det, framför allt, med referens till Sydafrika under perioden 1948–1994. Det sydafrikanska samhället var då strikt uppdelat utifrån definierade raskategorier, vilket utgjorde grunden för ett omfattande diskriminerande och orättvist rangordningssystem. 


Apartheid grundades i uttryckligen rasistiska och rasdiskriminerande lagar. Sydafrika kritiserades hårt av omvärlden, och apartheid ersattes med ett demokratiskt system efter en global kampanj med bojkotter och sanktioner. 


Även om Israels politik och praktik verkligen kan kritiseras, är det inte korrekt att säga att landet, som Sydafrika gjorde, bygger på ett permanent och institutionaliserat system grundat i rasism. 


Israel är en demokratisk stat, där institutionell rasdiskriminering sanktioneras och där alla minoriteter har lika skydd inför lagen. Det finns skyddsåtgärder som syftar till att säkerställa likabehandling av alla medborgare, judiska såväl som arabiska. Israeliska lagstfitare och demokratiska institutioner, inklusive de oberoende domstolarna och den robusta fria pressen, har i uppdrag att upprätthålla och försvara dessa rättigheter. Israeliska arabiska medborgare, representerar över 20 % av Israels befolkning. Israeliska araber arbetar som lagstiftare, domare, diplomater, journalister, professorer, konstnärer och spelar framträdande roller i alla aspekter av det israeliska samhället.


Den falska framställningen av Israel som en rasistisk stat är en del av en bredare kampanj som försöker delegitimera Israel och förvandla landet till en global "outlier". Upprepade attacker på den judiska staten startar en kedjereaktion av angrepp på enskilda judar och judiska institutioner över hela världen och har en direkt inverkan på judiska samhällen i diasporan. Ökningen av antisemitsm efter eskalationer i Mellanöstern visar på kopplingen mellan animositet mot Israel och antisemitism. 


Judar runtom i världen försätts ofta i en en position där det enda sättet de kan undvika att bli måltavla för antisemitiska övergrepp är att antingen stödja en radikal anti-israelisk agenda, eller förbli tysta inför hätsk kritik mot den judiska staten. 


Extrem anti-israelisk retorik leder till att judiska församlingar, ledare och institutioner blir måltavlor för hot och verbala övergrepp, hets på nätet, samt ekonomiska och professionella bojkotter.


Källa:

https://www.un.org/unispal/document/unjustified-israel-apartheid-comparison-as-a-threat-to-the-security-of-the-global-jewish-community-statement-submitted-to-the-human-rights-council-by-world-jewish-congress-a-hrc-51-ngo-232/; https://www.legal-tools.org/doc/dea99d/pdf/

Arabiska våren

Sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011. De första revolterna ägde rum i Tunisien och därefter följde oroligheter i bland annat Egypten, Jemen, Bahrain och Libyen samt senare i Syrien. Även i andra arabstater ägde demonstrationer och andra former av manifestationer rum med krav på bland annat regeringsavgångar, regimbyten och demokratiska reformer. Proteströrelsen i delar av den arabiska världen ville förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen. Under vintern 2011 spred sig upproret från land till land med olika resultat. Bakgrunden till upproren var en önskan om demokratisering, upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna och bättre levnadsvillkor i länder som var präglade av förtryck. Orsakerna till upproren varierade från land till land både på grund av olika historiska förutsättningar och skillnader i samhället och styrelsesätt. De flesta av ländernas regeringar uppfattades som korrupta och auktoritära. Spänningen mellan strävan efter revolter och avsaknad av regeringsreformer kan ha varit bidragande faktorer till protesterna. Upproret 2011 ledde i flera länder till ökat genomslag för islamistiska krafter, som har en reaktionär syn på könsroller och kvinnlighet. 


Källa: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arabiska-våren, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arabiska_våren, https://flsriks.wordpress.com/2017/03/05/vad-blev-konsekvenserna-av-arabiska-varen/

Blood Libel (Ritualmordsanklagelse)

Ritualmordsanklagelse är en falsk anklagelse som har cirkulerat sedan medeltiden och som går ut på att judar dödar och använder kristnas blod för rituella ändamål.


Förklaring:

I modern tid har blodskam utvecklats till en utbredd anklagelse mot judar för mord och andra fruktansvärda brott – inklusive rykten om organskörd i Israel och om att judar (eller sionister) dödar palestinska barn och dricker deras blod. Som en av de äldsta formerna av antisemitism har blodsanklagelser lett till fruktansvärt våld, förstörelse, förföljelse och massakrer på judiska människor och församlingar.


Källa:

https://www.worldjewishcongress.org/en/conspiracy-myths/the-myth-of-br-blood-libel

Diasporan

Diaʹspora (grekiska diasporaʹ ’utspridning’), benämning på folkgrupp som lever utanför det geografiska område som människorna i gruppen definierar som sitt hemland. (historiskt) judars exil från det heliga landet.


Förklaring:

förskingring, etnisk eller nationsgrupp, som lever utanför ursprungligt hemland

spridning av en religiös eller etnisk gemenskap eller folkgrupp som lever i exil runt om i världen.


Källa:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diaspora, https://sv.wiktionary.org/wiki/diaspora

Enstatslösning

Ett förslag från FN från 1947 stöttat av Iran, Indien och Jugoslavien. Huvuddragen i detta förslag var ett enda medborgarskap, lika medborgerliga rättigheter för alla oavsett religion och etnicitet, fri tillgång till landets heliga platser samt skydd för gruppernas religiösa intressen. Ett huvudmotiv för förslaget var att en bibehållen territoriell integritet för Palestina var väsentligt för att förhindra övergrepp, våld och fördrivning av en stor del av landets arabiska befolkning vid en eventuell delning.


Förklaring:

Stödet för en-statslösningen bland israeliska judar och bland judar generellt är lågt. Detta eftersom många av dem befarar att judarna då eller på sikt skulle bli en minoritet i denna nya statsbildning.


Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Enstatsl%C3%B6sningen

Fatah

Fatah (arabiska: en omvänd akronym bildat av det fullständiga arabiska namnet Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini, "Palestinas nationella befrielserörelse") är ett socialistiskt parti, och en del i den Palestinska befrielseorganisationen och är den största gruppen inom PLO. Den omvända akronymen användes för att likna ordet fath, som betyder "erövring" eller "seger", istället för ordet hataf, som betyder "plötslig död". Fatahs militära gren kallas Al-Aqsa-martyrernas brigader och är terroriststämplad av Israel, USA, Kanada, Japan och EU. Fatah bildades i slutet av 1950-talet av ett antal unga palestinier, däribland Yassir Arafat, med målet att bilda en palestinsk stat.


Förklaring:

På Västbanken styr Fatah, som är ett systerparti till de svenska socialdemokraterna. Det är ett styre som präglas av despotism, rättslöshet, korruption samt finansiering av terrorism och antisemitism.


Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatah 

https://www.expressen.se/debatt/s-maste-sluta-stoda-sitt--antisemitiska-systerparti/

Folkmord/Genocide

I FN-konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord från 1948 förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös. Grupp såsom sådana nämligen, 


A)        att döda medlemmar av gruppen;

B)        att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;

C)        att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medöra dess fysiska undergång helt eller devis;

D)        att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;

E)        att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.


Förklaring:

Folkmord är en juridisk term. Israels politik och handlingar uppfyller inte denna juridiska tröskel. Felaktiga anklagelser mot världens enda judiska stat om att begå ett folkmord på palestinierna skapar förutsättningar för utövning av våld mot israeler och judar i diasporan. Även om man kan fördöma viss israelisk politik och handlingar när det gäller palestinier eller Israels arabiska medborgare, kvarstår faktum att Israel inte på något sätt har deltagit i någon handling med avsikten att helt eller delvis utrota det palestinska folket. 


Trots den palestinska befolkningens tillväxt i Israel och på de ockuperade palestinska områdena kallas Israels regering ofta för en modern inkarnation av Nazityskland. Jämförelsen med Nazityskland och påståenden om folkmord är inte bara ett sätt att delegitimera Israel, utan också att förminska verkliga folkmordshandlingar såsom de som inträffade under Förintelsen, mot armenier och i Rwanda.


Källor:

https://www.regeringen.se/contentassets/7187cb03d74e43a89991198a13251638/konventionen-om-forebyggande-och-bestraffning-av-brottet-folkmord-genocide-so-195264/

https://www.worldjewishcongress.org/en/anti-zionism

https://www.adl.org/resources/backgrounder/allegation-israel-commits-acts-genocide

From the river to the Sea, Palestine will be free

Frasen uttrycker en önskan om palestinsk kontroll av hela Israels nuvarande territorium, från Jordanfloden till Medelhavet.


Förklaring:

"From the river to the Sea, Palestine will be free" är en vanlig ramsa bland pro-palestinska aktivister, särskilt studentaktivister på universitetsområden. Frasen uttrycker ett krav om upprättande av en palestinsk stat från Jordanfloden till Medelhavet vilket skulle utplåna staten Israel och dess folk. Det är också ett stridsrop för terroristgrupper och deras sympatisörer, från Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) till Hamas. Hamas uppmanade till utplåning av Israel i sin ursprungliga regeringsstadga 1988 och var ansvarig för terrorattacken den 7 oktober 2023 mot israeliska civila. Då mördades över 1 300 personer och det var den enskilt dödligaste dagen för judar sedan Förintelsen.


Källa:

https://www.ajc.org/translatehate/From-the-River-to-the-Sea

Great Replacement

En konspiration som går ut på att en öppen invandringspolitik är en del av en judisk komplott som syftar till att underminera eller "ersätta" den politiska makten och kulturen hos vita människor i västvärlden.


Förklaring:

"The Great Replacement" teorin hittas inbäddad i ett nät av andra främlingsfientliga konspirationer, inklusive antisemitiska föreställningar om att judiska eliter är ansvariga för "replacement" teorin. Den har nämnts som motiv bakom flera terrorattacker, inklusive skjutningarna vid synagogan Tree of Life i Pittsburgh (USA 2018), Walmart i El Paso (USA, 2019) och mot två moskéer i Christchurch (Nya Zeeland, 2019).


Källa:

https://immigrationforum.org/wp-content/uploads/2021/12/Replacement-Theory-Explainer-1122.pdf

Hamas

Islamistisk palestinsk rörelse som i praktiken styr i Gazaremsan sedan 2007; erkänner inte Israel och är terror stämplad av bland andra EU. Hamas (Harakat al-muqawama al-islamiyya, Islamiska motståndsrörelsen) bildades i Gazaremsan 1987 och utvecklades snabbt till den största oppositionsgruppen mot Fatah. Hamas kan beskrivas som religiöst nationalistiskt. Hamas har islamisering av samhället med sunnimuslimska ideal som mål och bedriver social verksamhet i det överbefolkade Gaza, vilket särskilt i början byggde upp folkligt stöd för rörelsen.


Hamas har inte erkänt Israel och har avvisat överenskommelserna om palestinskt självstyre. 2005 valde Hamas trots det delvis att byta fot och ställa upp i val – Hamas vann också det palestinska parlamentsvalet 2006. I nya riktlinjer 2017 mildrades antijudiska formuleringar som trots det fick kvarstå i Hamas grundstadga. Tanken på Västbanken, Östra Jerusalem och Gazaremsan som territorium för en palestinsk stat accepterades, men utan uttalat erkännande av staten Israel. Hamas har en aktiv väpnad gren, uppkallad efter predikanten Izz al-Din al-Qassam (1882–1935). Flera länder klassar hela rörelsen som terrorgrupp. Hamas deltar inte i PLO-samarbetet, men tre poster av de 18 i PLO:s exekutivkommitté har lämnats vakanta för Hamas."


Förklaring:

Hamas erkänner inte Israel samt har antisemitiska formuleringar i sina grundstadgar.


Källa:

Utrikespolitiska Institutet/landguiden

Hizbollah

Hizbollah är en shiamuslimsk, militant organisation som verkar på Irans vägnar. Gruppen finns med på terrorlistorna i USA, EU, Kanada och Australien och är förbjuden i Tyskland. Hizbollah är en sammansättning av orden “Hizb” och “Allah”, vilket betyder “Allahs parti”. Vissa väljer skriv formen Hizbollah eller Hizbollah. Hizbollahs politiska gren (“Lojalitet mot motstånds blocket”) är en viktig maktfaktor i libanesisk politik.


Källor:

https://miff.se/hizbollah/

https://www.ui.se/landguiden/svara-ord/hizbollah/

Houthirerebeller

Terrorstämplad shiamuslimsk terroristgrupp i Yemen stödd av Iran. Deras slogan är God is the Greatest, Death to America, Death to Israel, A Curse Upon the Jews, Victory to Islam.

IHRA

IHRA är förtning för "International Holocaust Remembrance Alliance"


Förklaring:

IHRAS definition av antisemitism: ”Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar.” Uttryck kan inkludera sådana som riktas mot staten Israel som en judisk samfälldhet. Dock kan kritik mot Israel som kan jämställas med sådan som riktas mot något annat land inte betraktas som antisemitisk. Antisemitism tar sig ofta uttryck i form av anklagelser om att judarna konspirerar för att skada mänskligheten och beskyllningar om judarnas skuld till ”varför saker går fel”. Den nyttjar nedlåtande stereotyper och negativa karaktärsdrag. Nutida exempel på antisemitism kan inbegripa, med hänsyn till det övergripande sammanhanget, men är inte begränsade till följande:

- Uppmana till, bistå eller rättfärdiga dödandet eller skadandet av judar under åberopande en radikal ideologi eller en extremistisk uppfattning av religion.

- Framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser om judar som sådana eller om judars makt som grupp, i synnerhet, men inte uteslutande, avseende myten om en världsomfattande judisk sammansvärjning eller att media, ekonomin, regeringar eller andra samhällsinstitutioner kontrolleras av judar.

- Anklaga det judiska folket för att vara ansvariga för verkliga eller påhittade missgärningar som begåtts av en enda judisk person eller grupp, eller för handlingar som begåtts av icke-judiska personer.

- Förneka uppgifter, omfattning och anordningar (till exempel gaskammare) eller föresatsen med folkmordet på det judiska folket i händerna på det nationalsocialistiska Tyskland under andra världskriget (Förintelsen).

- Anklaga judarna som ett folk, eller Israel som en stat, för att uppdikta eller överdriva Förintelsen.

- Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel, eller mot de prioriteringar som judar runt om i världen påstås ha, än mot sina egna länders intressen.

- Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk.

- Ägna sig åt dubbelmoral genom att av avkräva Israel ett uppträdande som inte förväntas eller avkrävs något annat demokratiskt land.

- Nyttja symboler och bilder som förknippas med traditionell antisemitism (till exempel blodsanklagelser eller påståenden om att Jesus dödades av judar) som representerande för Israel eller israeler.

- Jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik.

- Anse att judarna är kollektivt ansvariga för staten Israels ageranden.

IS/ISIS

Islamiska staten (IS), ibland även kallad ISIS (Islamiska staten i Irak och Syrien) är en internationellt fördömd terrororganisation. Islamiska staten utropade sig som en stat med säte i Syrien och Irak, men erkändes aldrig av det internationella samfundet. IS är en  jihadistisk rörelse som anser att det västerländska inflytandet borde stoppas och är fel för världen (National Encyklopedin, 2015). IS har fäste från år 2003, med grundare Abu Musab al-Zarqawi i spetsen och med anhängare från al- Quaida (Napoleoni, 2015). IS anhängare är sunnimuslimer. IS har gjort sig ökända för sin otroliga brutalitet genom halshuggningar, tortyr, massmord och för att terrorisera sina fiender och fångar. IS vill införa strikta tolkningar av islamisk rätt, inklusive kläd- och uppförandekoder, samt teokratiskt styre enligt salafistiska principer.


Förklaring:

Gruppens ideologi vilar på ett flertal hat läror, som antisemitism, antishiism, Kristo fobi och homofobi.


Källor:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vilka-ar-is

https://expo.se/fakta/wiki/islamiska-staten

Intifada

Är ett palestinskt uppror mot Israel.


Förklaring:

"Intifada (även Intefadah eller Intifadah; betyder skaka av"", ""resning"" eller ""avskakande av damm på arabiska. Även ett arabiskt ord för uppror.

Ordet togs i allmänt bruk som namnet på två palestinska upplopp mot Israels annekteringspolitik på palestinska områden. Den första palestinska intifadan började i slutet av 1987. Våldet hade inte tidigare varit så omfattande, möjligen kan en utlösande händelse ha varit att fyra palestinska arbetare dödats i kollision med en israelisk lastbil. Upproret var dock bara ett led i den hårda konflikt som pågått sedan årtionden. Det som skedde var generalstrejker, man uppmanade andra att bojkotta israeliska produkter och försökte få en inhemsk produktion, självhushållningen ökade, och man gick in i direkta konfrontationer med den israeliska armén med bland annat stenar och molotovcocktails, varpå den israeliska armén svarade genom att använda gummimantlade stålkulor och andra vapen. Intifadan minskade i våldsamhet år 1991 och tog slut i samband med att Osloavtalet undertecknades i augusti 1993 och att den palestinska nationella myndigheten skapades.

Al-Aqsa-intifadan (även känd som den andra palestinska intifadan eller Oslo-kriget) var ett palestinskt uppror mot Israels ockupation av palestinska områden och inleddes den 28 september 2000 i samband med att Sharon gjorde ett uppmärksammat besök på moské platsen i Jerusalems Gamla Stad.

Som en följd av den USA-ledda invasionen av Irak år 2003 startade Muqtada al-Sadr, en shiitisk präst, ett uppror som han kallade 'den irakiska intifadan'[2] i syfte att göra slut på USA:s militära ockupation av Irak."


Källor:

https://www.so-rummet.se/kategorier/intifadan, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/israel/israel-modern-historia/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Intifada


Islamist

Anhängare av islamism, politisk islam, som anser att (den muslimska) religionen ska utgöra grunden för samhället (inte nödvändigtvis våldsbejakande).


Källa:

https://www.ui.se/landguiden/svara-ord/islamist/

Israel är en "bosättarstat" (Israel is a "settler colonial" state)

Termen "nybyggarkolonialism" framkallar associationer till exploaterande vita europeiska imperier som våldsamt erövrade länder i Mellanöstern, Asien och Afrika och underkuvade den inhemska befolkningen. 


Förklaring:

Många anti-israeliska aktivister och akademiker använder termen "bosättarkolonialism" för att beskriva den politiska och demografiska utvecklingen de senaste 150 åren i det som idag är Israel och Palestina. Dessa aktörer hävdar att judar vid slutet av 1800-talet utgjorde en liten minoritet av befolkningen (i det som då var en del av det ottomanska riket) och att europeiska judar "koloniserade" palestinsk mark och  resurser. 


Användingen av termen "nybyggarkolonialism" för att beskriva vad som har hänt sedan slutet av 1800-talet försnävar kontexten. Judar, liksom palestinier, är ursprungsbefolkning i Israel. Landet är en integrerad del av den judiska religionen och kulturen. Européer som bosatte sig i kolonier i övriga Mellanöstern och Nordafrika var inte på något sätt inhemska i dessa länder.


Det finns inget "moderland" vilket den judiska befolkningen i Israel skulle kunna återvända till. Fransmännen i Algeriet kunde återvända till Frankrike och britterna i Indien kunde återvända till Storbritannien. Judar i Israel, inte minst de som flydde förföljelse, har inget annat land att återvända till. De flesta judar som invandrar till Israel använder begreppet "återvändande" för att beskriva att de bosätter sig i Israel.


Både inom och utanför Israel finns det mycket kritik mot Israels bosättningspolitik på Västbanken. Men att beskriva judiskt självbestämmande och statsbildning med termen bosättarkolonialism är felaktigt, och används ofta som en del av ifrågasättandet av Israels legitimitet som stat.


Källa:

https://www.adl.org/resources/backgrounder/allegation-israel-settler-colonialist-enterprise

Jihad

Jihad är en strid mot islams fiender. Judar och Israel anses traditionellt vara fiender. En Jihadist ansluter sig till striden mot fienderna 


Förklaring:

"Ordet betyder strävan eller kamp, men även guds högsta önskan på arabiska och kommer från ordet  jahada (att anstränga sig). Jihad är för muslimer en fredlig handling för islams sak, men även krigshandlingar eller väpnat försvar av islamiskt territorium. Inom islam innebär jihad framförallt självrannsakan och striden mot frestelsen och det förbjudna, med strävan efter att vara så rättfärdig som möjligt och följa religionen.


Jihad är även en strid mot islams fiender. Till jihad räknas varje krig med icke-islamiska trosbekännare, även om anledningen varit av uteslutande politisk och inte av religiös art. Striden mot icke-muslimer påbjuds uttryckligen på flera ställen i Koranen och betraktas därför som en religiös plikt. Var och en som dödas i striden för islams sak betraktas som martyr (shahid) och anses därför säker om en plats i paradiset. I västvärlden är ""heligt krig"" ofta använt som beteckning för jihad. Den som utför jihad kallas mujahid (plural mujaheddin)."


Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jihad

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jihad

Khaybar khaybar ya yahud

"Khaybar Khaybar ya yahud" är den första versen i en antisemitisk sång som refererar till ett slag som utkämpades år 628 e.Kr. i Khaybar-oasen, i Hejaz-provinsen i dagens Saudiarabien.


Förklaring:

Under detta slag tros profeten Muhammeds armé ha anklagat judarna som bodde i Khaybar för att konspirera med andra judiska stammar. Anklagelsen användes som en ursäkt för att massakrera den judiska befolkningen där. Den fullständiga versen är: "Khaybar Khaybar ya yahud, jaish Muhammad soufa ya'oud." Det kan översättas till "Khaybar Khaybar oh judar, Muhammeds armé kommer att återvända".


Källa:

https://extremismterms.adl.org/glossary/khaybar-khaybar-ya-yahud

Kolonialism

Kolonialism är strävan efter att erövra, kontrollera och exploatera andra områden utanför den egna statens territorier.


Förklaring:

Judar har alltid levt i området där Israel ligger. Romarna invaderade Israel för drygt 2000 år sedan och kallade området Palestina. Efter det har ett antal erövrande stater gjort anspråk på området. Mellan 1517-1917 låg det i det Ottomanska riket, och mellan 1918-1948 var det en del av det brittiska riket.


Källa: 

https://www.adl.org/resources/backgrounder/allegation-israel-settler-colonialist-enterprise

Konspirationsteori

En konspirationsteori är just en teori. Den är inte bevisad enligt det moderna samhällets principer för vad som betraktas som sant. I stället bygger den på en helt annan argumentationslogik. Indicier görs till bevis. Officiella förklaringar sägs motbevisade genom att man hittar på eller överdriver motsägelsefulla detaljer.


Ibland påstås att något är sant eftersom vi inte vet säkert om det är falskt: ”Vetenskapen har aldrig bevisat att utomjordingar inte besöker jorden. Alltså lever de mitt ibland oss.” Hos vissa blir själva bristen på bevis ett tecken på att konspirationen faktiskt existerar – det är klart att det inte finns bevis, för dem har ju de mäktiga konspiratörerna sopat undan. I andra fall underbyggs konspirationsteorin av rena lögner för att kunna peka ut en särskild grupp som syndabockar.


Förklaring:

Det är inte alla konspirationsteorier som har personer av judiskt ursprung som mål, men judarna har varit föremål för konspirationsteorier i århundraden. De har felaktigt pekats ut i kristider, t.ex. vid sjukdomsutbrott, krig eller ekonomiska kriser.

Några av de mest spridda antisemitiska historierna påstår att ”judarna” kontrollerar statsmakten, medierna eller bankerna med onda avsikter. Trots en omfattande historisk bevisning hävdar vissa antisemiter att Förintelsen orsakades av judarna själva eller aldrig ägde rum.

Se upp med: Ett förtäckt eller kodat antisemitiskt språk (t.ex. den amerikanska ”östkusteliten”)

Kopplingar mellan en påstådd konspiration och personer eller grupper av judiskt ursprung (t.ex. Rothschildfamiljen eller filantropen George Soros) eller staten Israel

Hänvisningar till Sions vises protokoll, en förfalskad skrift om en judisk plan för världsherravälde som är grunden till många antisemitiska konspirationshistorier.


Källa:

https://www.adl.org/conspiracy-theories
Lilla Jihad

(Jihad asghar) begrepp inom Islam som beskriver kampen mot det orättvisa (enligt islam) och oacceptabla i samhället eller nationen, vilket kan vara allt från förtryck till rätten att utöva sin religion. Enligt muslimsk tradition kan jihad asghar (som en sista utväg) gå över till ett "försvarskrig", men endast när alla andra försök till fredlig lösning misslyckats.


Försvarskriget riktar sig mot Islams fiender, Judar och Israel anses traditionellt vara en del /utgöra fienden.


Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jihad 


PLO

"Palestinska befrielseorganisationen (Munazzamat al-tahrir al-filastiniyya, på engelska förkortat PLO) är en paraplyorganisation som bildades 1960. 1959 bildades Palestinska befrielserörelsen (Fatah) med målet att befria Palestina med väpnad kamp. Fatah, lett av Yasir Arafat (1929–2004), tog så småningom över kommandot även i paraplyorganisationen Palestinska befrielseorganisationen (PLO). PLO rekryterade gerillasoldater i flyktinglägren och utförde räder in på israeliskt område. PLO hade sin bas i Jordanien, men det tärde på gästfriheten. Jordaniens kung Hussein, som kände sig hotad, satte i september 1970 in sin regeringsarmé och Fatahs ledning tvingades flytta från Jordanien till Libanon. I kölvattnet av händelserna bildades en palestinsk terrorgrupp kallad Svarta september, som mördade medlemmar av Israels landslagstrupp vid OS i München 1972. Arafat och Fatah tog officiellt avstånd från dådet.


PLO:s största och mest inflytelserika fraktion är Palestinas nationella befrielserörelse (Harakat al-tahrir al-watani al-Filastini, som förkortas Fatah). 


Andra, mindre men betydelsefulla medlemsorganisationer i PLO är Demokratiska fronten för Palestinas befrielse (DFLP) och Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP). Båda har marxistisk bakgrund och har ofta stått i opposition mot Fatah. DFLP har engagerat sig särskilt för kvinnors rättigheter. 


PLO grundades 1964, då flera rörelser hade målet att befria hela det historiska Palestina med väpnad kamp och gerillaverksamhet mot Israel. Organisationen bildades på initiativ av arabländer, men palestinska rörelser i exil tog snart kontroll över den. Gerillagruppernas ombildning till politiska partier skedde gradvis. PLO:s väpnade gren kom i och med Oslo processen till stor del att utgöra Palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor. 


PLO är en  sekulär  rörelse – politisk mer än religiös. Palestinska nationalrådet (PNC i engelsk förkortning) är PLO:s högsta beslutsfattande organ och utgör i praktiken ett parlament med över 700 ledamöter. 


PLO:s exekutivkommitté, med 18 medlemmar som ska vara ledamöter av nationalrådet, är organisationens styrelse och fattar beslut med enkel majoritet. 


Palestinska centralrådet med 124 medlemmar har en mellanställning inom PLO mellan nationalrådet och exekutivkommittén. Hamas deltar inte i PLO-samarbetet, men tre poster av de 18 i PLO:s exekutivkommitté har lämnats vakanta för Hamas och två andra, mindre organisationer som bojkottat möten inom PLO."


Förklaring:

När PLO grundades 1964, hade rörelsen målet att befria hela det historiska Palestina med väpnad kamp och gerillaverksamhet mot Israel (den judiska staten) och ursprunget måste därför anses antisemitisk. Organisationen bildades på initiativ av arabländer, men palestinska rörelser i exil tog snart kontroll över den. Gerillagruppernas ombildning till politiska partier skedde gradvis. Är den antisemitisk idag?


Källa:

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_Liberation_Organization

Palestinsk flyktingstatus

Det finns många flyktingar i världen, men bara de palestinska har ett eget FN-organ, UNRWA. Fler än 700 000 palestinier skingrades av kriget 1948–1949. 2023 var 5,9 miljoner palestinier registrerade av FN som flyktingar. Unrwas definition på vem som var flykting blev följande: En arabisk person som hade bott inom det brittiska mandatet Palestina mellan juni 1946 och maj 1948 och hade flytt. Med tiden har mandatet förnyats vart tredje år och definitionen om vem som är flykting utökats till flyktingarnas barn och barnbarn. Palestiniers flyktingstatus går alltså i arv. Dag Hammarskjöld presenterade 1959 en plan över hur det palestinska flyktingproblemet skulle kunna lösas under en tioårsperiod från 1960 till 1970. Tanken var att de oljeproducerande länderna i regionen, som hade behov av arbetskraft och delade språk, kultur och mat skulle integrera flyktingarna och ge dem medborgarskap. Förslaget förkastades av UNRWA. Jordanien är det enda land i Mellanöstern som givit sina cirka 1,6 miljoner palestinska flyktingar medborgarskap. Syrien ger visserligen sina cirka 385 000 flyktingar samma utbildningsmöjligheter och sociala tjänster om sina medborgare men inte medborgarskap. Libanons cirka 215 000 flyktingar har inte rätt att bygga ut sina bostäder, eller bygga permanenta tak över sina hus. Dessutom är de begränsade i frågan om vilka yrken de får praktisera. Anledning till det höga antalet flyktingar har flera grunder.

- Många flyktingar registrerade sig med mer än ett namn för att kunna få mer än en ranson vid proviantutdelning.

- Flyktingarna beräknades efter antalet ransoner som delades ut.

- När flyktingar avled togs deras ransoneringskort över av andra,s vilket gjorde att den avlidne aldrig föll ur UNRWAs statistik. 

- Flyktingstatusen för palestinska flyktingar går i arv. En palestinier som har far- eller morföräldrar eller föräldrar som är flyktingar kan räkna sig själv till samma kategori. Det föds alltså dagligen barn i flyktingläger runt om i arabländer, på Västbanken och i Gaza vilka räknas som flyktingar bara för att deras föräldrar eller farföräldrar är det. Om en flykting skall åtnjuta UNWRAs stöd får han inte ha något arbete, vilket omöjliggör egenmakt och bidrar till passivitet. 


Förklaring:

Det är inte storleken som gör det palestinska flyktingproblemet unikt. 15 miljoner etniska tyskar tvingades från sina hem i Östeuropa efter andra världskriget; miljoner muslimer och hinduer flydde kors och tvärs från de nyligen etablerade staterna Indien och Pakistan vid delningen 1948. Det unika med det palestinska flyktingproblemet är att det har permanentats, etablerats och blivit ett fast inslag i Mellanösterns demografiska bild. I mer än femtio år har människor i flyktingläger utnyttjats som brickor i ett politiskt spel.


Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/manskliga-rattigheter-for-palestinska-flyktingar_gy02u206/


Palestinska fångar i Israel som byts mot gisslan

En paus i stridigheterna överenskoms i november 2023 under vilken Hamas gick med på att släppa gisslan i utbyte mot palestinska dömda och häktade personer i israeliska fängelser. 240 palestinska kvinnor och minderåriga har släppts, mot 78 israeliska gisslan. Ett antal av gisslan med medborgarskap i andra länder, framförallt Thailand, har också släppts. De frisläppta palestinska fångarna är dömda för terrorism, vapeninnehav, mordförsök, stenkastning osv. 

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen innebär att den militära betydelsen av ett anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civil egendom utsätts för. Principen medför ett förbud mot anfall som förväntas leda till civila förluster – så kallat collateral damage – som är överdrivna i förhållande till den konkreta och direkta militära fördel som kan förväntas. Den militära betydelsen av anfallen måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civila objekt utsätts för.


Förklaring:

Bombningen av Dresden i februari 1945 av brittiskt och amerikanskt flygvapen orsakade 25 000 dödsfall, de flesta civila, och en enorm förstörelse. Eftersom det var en av de händelser som sedermera ledde upp till Tysklands kapituleande kan den argumenteras vara proportionell. 


Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Proportionalitetsprincipen

Rasism

"Diskriminering av människor baserad på ras, hudfärg eller etniskt ursprung.

Typiskt för rasism är särskiljning, exkludering, restriktion eller företräde baserad på hudfärg, härstamning, nationell eller etniskt ursprung med syfte eller effekt att åsidosätta eller skada erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, i samma grad, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter inom politik, ekonomi, samhälle, kultur eller annat område som ryms inom det offentliga livet, dock ej åtskillnad mellan staters invånare och icke-invånare.

Sedan 1969 har 177 nationer skrivit under FN:s resolution 2106 om elimineringen av rasdiskriminering baserat på en övertygelse om att alla föreställningar om överlägsenhet som bygger på åtskillnader mellan raser är vetenskapligt falska, moraliskt fördömliga, socialt orättvisa och farliga."


Förklaring:

Antisemitism är en form av rasism.


Källa:

Översatt från International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, FN:s resolution 2106, beslutad 21 december 1965. Sanktioner

Sanktioner är ekonomiska och politiska åtgärder som syftar till att påverka beteendet hos en stat, en grupp eller individer. Sanktioner kan till exempel införas för att försöka ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och säkerhet eller för att förmå en stat att upphöra med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.


Förklaring:

När Hamas tog makten i Gaza år 2007 införde Israel och Egypten sanktioner mot Gaza i form av blockad till lands, av luftrum och territorialvatten. Israel framhåller att blockaden är nödvändig för att förhindra raket- och andra attacker mot israeliska städer eftersom Hamas hindras från att erhålla vapenmateriel. 

Sharia

Islamisk lag/regler att följa som muslim.


Källa:

Islam.se

Sionism

Grundades officiellt av Theodor Herzl och är namnet på den ideologi som innefattar tron på (att skapa) ett juridiskt erkänt judiskt land i Israel (dåvarande Palestina, Osmanska riket).


Källa:

Svenska akademiens ordbok, 2023,

Judisk historia 2: Sol Scharfstein, Hillelförlaget 2002.

Sionism är rasism

Efter sexdagarskriget i juni 1967, började Sovjetunionen främja begreppet "sionism är rasism", man sökte då stärka sina relationer med arabländerna och stödja dem i konflikten med Israel. "Sionism är rasism" hänvisar till FN:s resolution 3379 från 1975, där generalförsamlingen kopplade sionismen och Israel till rasism och rasdiskriminering. Resolutionen upphävdes 1991, endast en av två resolutioner som någonsin upphävts av FN.


Förklaring:

"Sionism är rasism" antyder att det judiska folket , till skillnad från alla andra folk i världen, inte har rätt till självbestämmande. Uttrycket förringar också den judiska staten och  mångfalden i det judiska livet i Israel.


Källa:

https://www.worldjewishcongress.org/en/85th-anniversary/fighting-delegitimization-the-united-nations-zionism-is-racism-resolution-a-case-study


Stora Jihad

(Jihad akbar) Begrepp inom Islam för en inre kamp för att leva som god muslim utan egoism och rädsla.


Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jihad

Terrorism

Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer." Handlingarna utförs för att uppnå ett ideologiskt mål och görs utan någon hänsyn för om oskyldiga drabbas.


Förklaring:

Det palestinska militanta Hamas är känt för sin väpnade kamp mot Israel. Dess mål är att grunda en islamistisk stat i Palestina och utplåna Israel. Organisationen är klassificerad som en terroristorganisation av bland annat EU, Israel, Japan, Kanada, USA, Egypten, Australien och Storbritannien, samt har vid flera tillfällen fått sina tillgångar frysta genom anti-terrorlagar. Internationellt har Hamas framförallt uppmärksammats i samband med flera självmordsattentat mot civila i Israel. Attentaten har fördömts av bland annat FN:s kommission för mänskliga rättigheter och Human Rights Watch. Hamas har också anklagats för att använda sig av mänskliga sköldar, genom att utföra sina militära operationer från platser där många oskyldiga civila vistas, till exempel sjukhus och skolor. Hamas har vid sidan av den politiska organisationen och sin sociala verksamhet en väpnad gren känd som Izz al-Din al-Qassam-brigaderna.

The Iron Dome

Ett israeliskt luftvärnsrobotsystem som används för att skjuta ner raketer som avfyrats mot Israel. Systemet togs i drift 2011 och fram till 2020 gjorde det 2400 insatser.


Hamas började avfyra raketer mot Israel år 2001. I början var raketerna hemmagjorda med kort räckvidd, men nu används militära raketvapen.


Under Gazakriget 2014 avfyrades 4 594 projektiler mot israeliska områden där uppemot 70% av Israels befolkning bodde. Hamas raketavfyrningar mötte nio Iron Dome-batterier som valde ut 799 projektiler. Av dessa stoppades 735 och 64 kom igenom, resulterande i en verkningsgrad runt 90 %. De raketer och granatkastarprojektiler som ej stoppades av luftvärnssystemet dödade fem civila. 


Under elva dagar i maj 2021 avfyrade Hamas och Palestinian Islamic Jihad (PIJ) mer än 4 000 raketer mot Israel varav huvuddelen nedkämpades av Iron Dome. De palestinska raketerna dödade 12 personer i Israel.

The right of return

I december 1948 antog FN:s generalförsamling resolution 194 om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland eller att få kompensation. Israel var villigt att ta emot 100 000 flyktingar men hävdade att även de andra länderna som deltagit i kriget skulle ta sitt ansvar. Eftersom resolution 194 inte var bindande och UNCCP inte fick det internationella stöd som krävdes för att hitta en lösning på problemet, lade UNCCP ner sin verksamhet i början av 50-talet. 

Tvåstatslösning

Tvåstatslösningen är en föreslagen lösning på Israel–Palestina-konflikten som går ut på att palestinierna får en egen stat, Palestina, bestående av hela eller delar av Västbanken och Gazaremsan, områden som Israel ockuperade under Sexdagarskriget 1967. I november 1947 röstade FN för att dela det dåvarande brittiska mandatet Palestina i en judisk och en arabisk stat. Judarna accepterade det men inte araberna.


Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5statsl%C3%B6sningen

UNRWA

UNRWA, FNs organ för de palestinska flyktingarna bildades den 8 december 1949 genom generalförsamlingens resolution 302 (IV) och började sitt arbete 1950. UNRWAs ansvar omfattar utbildning, hälsovård, understöd och infrastruktur i lägren, samt akuthjälp för registrerade palestinska flyktingar runt om i Mellanöstern. När Unrwa inledde sitt arbete 1950 sörjde organisationen för cirka 750 000 personer, nu är siffran omkring 5,9 miljoner. Att vara registrerad hos FN ger rättighet till vissa former av stöd. 2023 ger Sverige 20 miljoner kronor till Unrwa. Unrwa är i dag den största arbetsgivaren för palestinier på Västbanken och Gazaremsan. Jordanien är det enda land i Mellanöstern som givit sina cirka 1,6 miljoner palestinska flyktingar medborgarskap. Syrien ger visserligen sina cirka 385 000 flyktingar samma utbildningsmöjligheter och sociala tjänster om sina medborgare men inte medborgarskap. Libanons cirka 215 000 flyktingar har inte rätt att bygga ut sina bostäder, eller bygga permanenta tak över sina hus. Dessutom är de begränsade i frågan om vilka yrken de får praktisera. Anledning till det höga antalet flyktingar har flera grunder.

- Många flyktingar registrerade sig med mer än ett namn för att kunna få mer än en ranson vid proviantutdelning.

- Flyktingarna beräknades efter antalet ransoner som delades ut.

- När flyktingar avled togs deras ransoneringskort över av andra vilket gjorde att den avlidne aldrig föll ur Unrwas statistik. 

- Flyktingstatusen för palestinska flyktingar är den enda som går i arv. En palestinier som har far- eller morföräldrar eller föräldrar som är flyktingar kan räkna sig själv till samma kategori. Det föds alltså dagligen barn i flyktingläger runt om i arabländer, på Västbanken och i Gaza vilka räknas som flyktingar bara för att deras föräldrar eller farföräldrar är det. Om en flykting skall åtnjuta Unwras stöd får han inte ha något arbete, vilket omöjliggör egenmakt och bidrar till passivitet. 


Förklaring:

På sjuttiotalet tog Israel ett initiativ och byggde ett nytt bostadsområde åt de palestinska flyktingarna som ville flytta från flyktinglägret. UNWRA svarade med att genomdriva två resolutioner i FN, 1971 och 1978 resolution 42/69 D och E, som förbjöd Israel att bygga åt palestinska flyktingar på Västbanken och Gazaremsan. År 1993 vädjade Shimon Peres till Unrwa om att Israel skulle få bygga 5 000 bostäder för palestinska flyktingar på Gazaremsan och Västbanken, men fick avslag.

Saknar du något begrepp?

 Tack för ditt förslag på begrepp. Vi hoppas kunna publicera det snart. 

bottom of page