top of page

Felrapportering i media

Anmäl det du anser är felaktigt eller obalanserat i kriget Israel-Hamas eller annat. Kontakta redaktionen, journalisten, organisationer eller företaget som du anser har gjort fel eller kontakta någon av ombuden nedan.

Läs mer och rapportera

Medieombudsmannen

Granskningsnämnden

Justitieombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen

Barn- och elevombudet

hjalpanmalan

HAR DU SETT FELAKTIG ELLER OBALANSERAD RAPPORTERING AV MEDIA?

Att anmäla och påpeka faktafel till journalister gör skillnad.

Vi har bidragit till en mer nyanserad bild vid flera tillfällen.

JUST kan ge dig tips och råd i hur du går tillväga.

Kontakta oss via formuläret så hjälper vi dig.

Hjälp med anmälan
Felaktig eller obalanserad mediarapportering

Tack för ditt meddelande!
Vi återkopplar så snart som möjligt

Ladda upp fil

Antisemitism på sociala medier

Judiska församlingen samlar in data om antisemitism i Sverie på sociala medier efter den 7:e oktober 2023. Bidra till insamling:

Rubrik: ange mediekanal (tex fb, instagram etc..)

Lista följande i mailet;

1. En beskrivning av vad du reagerade på, du kan tex beskriva i löptext eller ringa in på bilden.

2. En skärmdump som visar inlägget/kommentaren etc.

3. En länk till inlägget.

medieombudsmannen

Medieombudsmannen
 

Medieombudsmannen ska se till så att svenska medier förhåller sig till de etiska riktlinjer som branschen själv dragit upp. Om det inte sker ska enskilda som drabbats av en publicitetsskada kunna få upprättelse. MO är ingen juridisk instans och inte någon myndighet, utan en del av mediebranschens eget självsanerande system.

 

 1. Anteckna TV- eller radiokanal, vilket program det gäller samt datum och klockslag.

 2. Skriv ner det som är fel eller obalanserat.

 3. Om du inte minns exakt ordalydelse kan man i efterhand ofta gå in på TV- eller radiokanalens webbläsare eller App för att se/lyssna ytterligare en gång så att det blir korrekt.

 4. Om det gäller en tidning/tidskrift utgiven i Sverige (även på nätet) anteckna datum, klockslag och sida.
  Ta en skärmdump om det är digitalt.

 5. Fyll i blanketten på https://medieombudsmannen.se/fyll-i-din-anmalan/.

 6. Du får en en bekräftelse att de tagit emot den.

 7. Invänta svar.

image.png
granskningsnamnden
image.png

Granskningsnämnden

 

Granskningsnämnden (GRN) prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och i innehållsvillkoren för public service på internet.

 

Sändningar från utlandet kan inte granskas.

 

Detta kan granskas:

 • Public service-företagen SVT, SR och UR

 • Kommersiell radio och tv i marknätet, exempelvis TV4, Mix Megapol m.fl.

 • Kabel-tv och iptv

 • Satellit-tv

 • Sändningar över internet, det vill säga webb-tv och webbradio

 • Beställ-tv-tjänster

 • Närradio

 • Poddar från public service

 

 1. Anteckna tv- eller radiokanal, vilket program det gäller och datum och klockslag.

 2. Skriv ner det som är fel eller obalanserat

 3. Om du inte minns exakt ordalydelse kan man ofta gå in i efterskott på tv play eller radio-appar och se och  lyssna en gång till så att det blir korrekt.

 4. Om det gäller en tidning/tidskrift utgiven i Sverige (även på nätet) anteckna datum, klockslag och sida. Försök ta en skärmdump.

 5. Fyll i blanketten på https://e-tjanst.mprt.se/

 6. Du får en en bekräftelse att de tagit emot den.

 7. Invänta svar.

Justitieombudsmannen

 

Anmälan kan också göras till Justitieombudsmannen - JO

 

JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna.

Under JO:s tillsyn står

 • Statliga myndigheter (inklusive domstolar),

 • Kommunala och regionkommunala myndigheter, t ex bibliotek

 • Tjänstemän vid statliga, kommunala och regionkommunala myndigheter, 

 • Andra som har anförtrotts myndighetsutövning (myndighetsutövning innebär en myndighets utövande av rätt att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande). 

 • https://www.jo.se/jo-anmalan/formular-for-jo-anmalan/

image.png
justitieombudsmannen

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer.

 

Religion eller annan trosuppfattning

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.

https://www.do.se/diskriminering/anmal-diskriminering/gor-en-anmalan-om-diskriminering#step1

image.png
diskrmineingsombudsmannen

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan. BEO kan även kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning. En annan viktig uppgift är att informera om skollagens bestämmelser om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen. 

https://uppgift.skolinspektionen.se/information

image.png
barn-och-elevombudet
bottom of page